Privacyverklaring

Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene, gevestigd aan Promenadeplein 121
2711 AB Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bvdmondhygiene.nl
Promenadeplein 121
2711 AB Zoetermeer
079-3190622
Bianca van Deene is de Functionaris Gegevensbescherming van Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene. Zij is te bereiken via mondhygienepraktijkvandeene@planet.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd IP-adres)
- Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd IP-adres)

Bijzondere persoonsgegevens:
- Medische gegevens medicatiegebruik
- Medische gegevens gezondheid
- BSN nummer

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mondhygienepraktijkvandeene@planet.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik (bijzondere) persoonsgegevens verwerk
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het aangaan en uitvoeren van een behandeling
- Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt in ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Delen van persoonsgegevens met derden
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:
- softwareleverancier patiëntenadministratie
- websitehosting
- factoringmaatschappij

Cookies of vergelijkbare technieken
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Mijn website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Verder heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mondhygienepraktijkvandeene@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Mondhygiënepraktijk Bianca van Deene neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mondhygienepraktijkvandeene@planet.nl.